Oud Hollandse Spellen

Algemene Voorwaarden

 1. Samsam Spellenverhuur, gevestigd te Stompwijk (gemeente Leidschendam-Voorburg), verhuurt sets van Oudhollandse spellen aan personen en organisaties. In alle gevallen wordt de huur aangegaan met een persoon, die garant staat voor een juist gebruik van het verhuurde en het transport ervan mede gelet op de volgende bepalingen. Deze persoon wordt aangemerkt als huurder. Afwijking van of aanvulling op de bepalingen is uitsluitend mogelijk met schriftelijke instemming van Samsam Spellenverhuur.
 2. Een set van Oudhollandse spellen bestaat uit een twaalftal spellen dat op de website van Samsam Spellenverhuur (www.oudhollandse-spellen.nl) is weergegeven. Bij de set hoort een inventarislijst. Elk spel is voorzien van een handleiding.
 3. Het gehuurde bestaat standaard uit één spellenset. Verhuurder en huurder kunnen afspreken dat meer dan één spellenset en/of een deel van de spellen worden gehuurd. De afspraak wordt vastgelegd in de door huurder en verhuurder ondertekende inventarislijst.
 4. Voor het transport kan Samsam Spellenverhuur een aanhangwagen ter beschikking stellen. In geval de huurder gebruik maakt van de aanhangwagen, behoort die tot het gehuurde. Huurder staat ervoor in dat de aanhangwagen uitsluitend voor het transport van de spellen wordt gebruikt. Hij is gehouden gebruik te maken van een motorvoertuig met deugdelijke trekhaak en van een correcte nummerplaat. Bij eigen vervoer draagt huurder zorg voor een transportmiddel dat voor het transport geschikt is qua ruimte voor en bescherming van het gehuurde.
 5. De huur wordt aangegaan voor één dag. Huurder haalt het gehuurde op bij de opslagplaats van verhuurder te Stompwijk, één dag voor de speeldag. Het gehuurde dient op de dag na de speeldag te worden terugbezorgd op dezelfde plaats. Afwijkingen van deze termijnen zijn mogelijk in onderling overleg vooraf. De afwijkingen worden aangetekend op de door beide partijen ondertekende inventarislijst.
 6. De huur eindigt op de afgesproken dag bij het terugbezorgen van het gehuurde dan wel aan het einde van die dag. Huurder kan zich nimmer beroepen op stilzwijgende verlenging van de huur.
 7. Huurder is verplicht het gehuurde terug te bezorgen op de afgesproken dag. Indien de terugbezorging niet tijdig gebeurt, heeft verhuurder het recht zonder rechterlijke tussenkomst het gehuurde terug te halen. Alle kosten die verhuurder daarvoor maakt, zijn voor rekening van huurder. Ook schade die verhuurder lijdt door niet tijdige terugbezorging, wordt verhaald op huurder.
 8. Huurder kan geen eigendomsrechten op het gehuurde doen gelden.
 9. Verhuurder levert het gehuurde in goede staat, vrij van gebreken en schade. Huurder dient zich hiervan te overtuigen bij het ophalen. Door ondertekening van de inventarislijst erkent huurder de staat van het gehuurde. Van eventuele afwijkingen wordt aantekening gemaakt op de inventarislijst.
 10. Indien verhuurder door overmacht verhinderd is het gehuurde te leveren vervalt de huurovereenkomst. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten schuld van verhuurder. Verhuurder kan zich, onder meer maar niet uitsluitend, beroepen op overmacht bij schade aan het gehuurde aangebracht door derden, door brand of ander onheil, bij diefstal, bij het niet tijdig retourneren van het gehuurde door eerder huurders en bij het in ongerede zijn van de aanhangwagen. Verhuurder aanvaardt in voorkomend geval geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade bij huurder.
 11. Huurder is gehouden alle nodige voorzorgen te nemen om schade aan of diefstal van het gehuurde te voorkomen. Hij ziet toe op een juist gebruik van de spellen volgens de bijgeleverde handleidingen. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade of onheil aangericht door onjuist gebruik, ook niet aan derden.
 12. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, ook die aangebracht door derden, aan het gehuurde vanaf het moment van ophalen tot het moment van terugbezorging. Eventuele schade wordt vastgesteld bij terugbezorging. Tot schade wordt ook gerekend het onvolledig zijn van de spellenset. Op de inventarislijst staat vermeld welke bedragen in rekening worden gebracht om de spellenset weer volledig te maken. Tevens wordt diefstal gerekend tot schade. De schade dient bij terugbezorging te worden vergoed tenzij anders wordt overeengekomen.
 13. Huurder is gehouden bij schade verhuurder daarvan onverwijld, uiterlijk binnen 24 uur, in kennis te stellen.
 14. De actuele huurprijs staat vermeld op de website van Samsam Spellenverhuur. De prijs geldt voor de huurperiode en dient contant bij het ophalen te worden voldaan. Kosten voor het vervoer zijn altijd voor rekening van huurder.
 15. Onderverhuur is verboden. Evenmin mag huurder de spellenset of een deel ervan afstaan aan derden voor welk gebruik dan ook.